نیروگاه خورشیدی Off-Grid با استفاده از باتری شبکه و پنل های خورشیدی برق تامین می کند. در روز انرژی خورشیدی بار متصل شده و ذخیره انرژی را در قالب یک بانک باتری از طریق اینورتر خورشیدی اجرا می کند تا انعطاف پذیری بافر و کنترل را برای استفاده مطلوب از منبع انرژی تجدید پذیر بدون آسیب رساندن به استحکام و کیفیت قدرت ارائه شده به مشتری. کنترل کننده سیستم نظارت و اندازه گیری مقدار انرژی که توسط آرایه خورشیدی تولید می شود نظارت می کند و توانایی تولید حداکثر انرژی ممکن را دارد. در صورت دسترسی زیاد انرژی خورشیدی و بار کم، ممکن است انرژی ذخیره شده در باتری را ذخیره کرده و بار را به طور همزمان بارگیری کند. بانک باتری اجازه خواهد داد که انرژی اضافی خورشیدی ذخیره شود و بعدا در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد. در واقع بانک باتری انعطاف پذیری و عرضه را فراهم خواهد کرد.